Algemene voorwaarden Janssen Advocatuur

1 Mr. G. Janssen handelt onder de naam Janssen Advocatuur.

2 Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan Janssen Advocatuur, hetzij aan individuele kantoorgenoten, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens Janssen Advocatuur. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

3 Iedere aansprakelijkheid van Janssen Advocatuur is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak geeft (geven), te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft.

4 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de door Janssen Advocatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door Janssen Advocatuur aan de opdrachtgever in het betreffende dossier in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 5.000,00. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd Janssen Advocatuur aan te spreken tot dit beperkte bedrag. Elke vordering tot schadevergoeding jegens werknemers, advocaten of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde partners hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Dit derdenbeding is bedongen ten behoeve van genoemde personen, die te allen tijde een beroep op deze bepaling toekomt.

5 Bij het inschakelen van derden zal Janssen Advocatuur steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Janssen Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Janssen Advocatuur gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

6 De opdrachtgever vrijwaart Janssen Advocatuur tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Janssen Advocatuur.

7 Janssen Advocatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het geval dat de Stichting Beheer Derdengelden niet tot betaling aan de opdrachtgever in staat zou zijn omdat de bankinstelling waar die stichting een of meer rekeningen aanhoudt niet aan zijn verplichtingen jegens de stichting kan voldoen.

8 Niet alleen Janssen Advocatuur maar ook alle (rechts)personen, waaronder de Stichting Beheer Derdengelden die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

9 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van diegenen die Janssen Advocatuur werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.

10 De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Janssen Advocatuur gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Janssen Advocatuur kan aan de opdrachtgevers een voorschot vragen. Dit voorschot wordt verrekend met openstaande declaraties.

11 De opdrachtgever stemt ermee in dat Janssen Advocatuur haar declaratie(s) verrekent met hetgeen Janssen Advocatuur of de aan haar verbonden Stichting Beheer Derdengelden van hem of haar onder zich heeft of krijgt.

12 De in rekening te brengen tarieven worden behoudens inhoudelijke tariefsaanpassingen telkens met ingang van 1 januari aangepast overeenkomstig de consumentenprijsindex alle huishoudens over de daaraan voorafgaande periode oktober/oktober, met dien verstande dat de bedragen worden afgerond op een veelvoud van € 5.

13 De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Janssen Advocatuur wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Janssen Advocatuur voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.

14 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Janssen Advocatuur is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen. Van iedere wijziging en/of aanvulling ontvangt de opdrachtgever tevoren schriftelijk bericht.